بخرید و 300تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

اسپری ضدعفونی دست و سطوح سپرکاسپین

150 میل

20,000تومان

14 قلم

محصول فومن شیمی بهداشت 

محتویات: الکل اتانول 70 درصد و آب دیونیزه -سدیم بنزوات-مونوپروپلین گلیکول- موادضد میکروبی -اسانس مجاز -گز پروپان و بوتان